«

»

INSULOGIX® B

Online monitoring vodika u izolacionom ulju trafoa

 

InsuLogix® B je uređaj za online monitoring tanD i radnog napona na VN kapacitivnim provodnicima i VN strujnim trafoima. Uređaj mjeri, prikuplja i analizira mjerne podatke koji se tiču AC izolacije

 

KVAROVI NA PROVODNICIMA

Najčešći kvar se događa u internim slojevima kondenzatora. Kvarovi se razvijaju polako. Uređaj omogućava pravovremeno upozorenja na kvar uvodnice pomoću senzora koji detektiraju prve promjene u amplitudi i faznom kutu napona

 

Uređaj monitorira faktor snage /Tan δ  sa tako da je senzor priključen na ispitni izvod, a koristi algoritam koji simulira Scheringov most

 

Ova metoda omogućava rano upozorenje na probleme koji se mogu javiti. Mjerenje se radi na radnom naponu, pod teretom, i u svim vremenskim prilikama

Test otkriva također vanjske pojave kao što je onečišćenje vanjske površine provodnika

 

SENSOR

Sensor formira kapacitivni djelitelj između radnog napona i kapaciteta samog provodnika

Sensor mjeri uvjete izolacije na VN  provodniku tako što koristi vrijednosti fazora za računanje faktora snage

 

ALGORITAM

Uređaj koristi tzv.  „trending algoritam“. Uvjeti mjerenja se prikazuju kao ZELENO, ŽUTO i CRVENO svjetlo, indicirajući nivo rizika za svaki provodnik koji se monitorira. Ova metoda osigurava najtočnije i najranije indikacije umanjenja izolacijksih svojstava

 

IZVEDBE I KOMUNIKACIJE

  • Sistem može imati min tri senzora
  • Max je 32 senzora, bežično do 256 senzora za monitoring u realnom vremenu
  • Ovaj sistem može biti sučelje već postojećem EMS sistemu preko LAN/WAN ili IEC 61850

 

PREDNOSTI

  • Održavanje prema uvjetima (Condition Based Maintenance)
  • Smanjenje rizika od katastrofalnih kvarova
  • Rješenje u okviru Smart Grid projekata
  • Sigurno za personal i opremu
  • Moguća integracija u druge sisteme