«

»

DMS PDMT

Monitoring parcijalnih izboja na transformatorima

Tip: PDMT

PI signali detektiraju sa UHF senzorima i prenose u Master jedinicu. Tamo se vrši inteligentno filtriranje da bi se odbacile smetnje. Amplituda i frekvencija PI impulsa se digitalizira, analizira i procesira. Vodi se na SCADA-u kao alarmi ili u baze podataka za daljinski pristup.

SVOJSTVA

  • Kontinuirani monitoring parcijalnih izboja
  • Expertni SW za inteligentnu identifikaciju kvarova
  • Fleksibilna veličina sistema zavisno o veličini instalacije
  • Robusna izvedba, pouzdan rad u bilo kojem okruženju
  • Digitalni i analogni izlazi za SCADA ili daljinski pristup

PRIMJENE

Kontinuirani, online monitoring i analiza PI kod:

  • Distributivnih i energetskih transformatora i reaktora
  • Starih transformatora ili onih sa kritičnim teretom
  • Monitoringa izolacije oštećenih trafoa radi kontinuiranog nadgledanja rada dok ne dođe zamjenski